Casus

Met betere kwaliteit, minder kopzorgen en minstens evenveel opbrengst

Wij bespreken graag onderstaande case met je. Dit is met name interessant omdat het inzicht geeft in hoe overname en opvolging anno nu ook geregeld kan worden. Met betere kwaliteit, minder kopzorgen en minstens evenveel opbrengst.

Het bedrijf dat in 2006 werd overgenomen door een bedrijfsleider

De bedrijfsleider nam de goodwill en inventaris over. Omdat de bank niet de hele overname wilde financieren, verstrekte de verkoper aan de koper een achtergestelde lening tegen een rente van 9%. Tevens verhuurde verkoper het bedrijfsgebouw tegen een vrij hoge huurprijs.

De bedrijfsleider nam de goodwill en inventaris over. Omdat de bank niet de hele overname wilde financieren, verstrekte de verkoper aan de koper een achtergestelde lening tegen een rente van 9%. Tevens verhuurde verkoper het bedrijfsgebouw tegen een vrij hoge huurprijs.

De bedrijfsleider zette het bedrijf voort en handhaafde de bestaande strategie. Na twee jaar brak de crisis uit, de omzet daalde en debiteuren gingen failliet. Nu moest koper de strategie aanpassen. Dat kostte hem hoofdbrekens. De bank bevroor zijn kredietlimiet net nu er een paar debiteuren failliet gingen. De koper wilde voor een deel van het personeel een ontslagregeling treffen; dat kostte echter veel geld en dat had hij niet.

De bank verhoogde de rente omdat het bedrijf in deze crisis als risicovol werd aangemerkt en eiste dat de aflossingsverplichtingen aan de bank zouden worden nagekomen. Daarom moesten de aflossingen en rentebetalingen aan de verkoper worden uitgesteld. De verkoper wilde zijn lening opeisen, maar zag dat voorlopig de bank het voor het zeggen had. Verhuurder weigerde om mee te werken aan een bijstelling van de huurlasten. Zolang deze nog konden worden voldaan had de verhuurder/verkoper tenminste nog inkomsten om zijn pensioen te financieren.

Het bedrijf overleefde de crisis. Echter, de koper had voor het bedrijf geen nieuwe strategie ontwikkeld. De aflossingen en renteverplichtingen van de bank drukten zwaar op het bedrijf. De rente op de achtergestelde lening van de verkoper werd regelmatig te laat betaald en van aflossing op de achtergestelde lening van verkoper is voorlopig geen sprake.

Koper heeft in 2015 een wat minder goed gevoel over de destijds afgesloten deal:

Hij had niet de nodige flexibiliteit om crisissen het hoofd te bieden.
De huur van het onroerend goed was veel te hoog en hij kon deze huur niet tijdig bijstellen.
Het rekening-courantkrediet werd juist in de crisis bevroren, hij kwam in liquiditeitsproblemen.
Door het ontbreken van liquiditeit kon hij niet een grootscheepse reorganisatie en schuldsanering doorvoeren.

Een betere overname volgens de OOR-methode

De opvolger maakt in overleg met de verkoper en de adviseurs van OOR het bedrijf verkoopklaar. Er wordt een opvolgingsplan gemaakt en een strategisch plan waarmee de opvolger het bedrijf na overname naar zijn inzichten inricht.

De opvolger wordt door OOR middels een intensief programma voorbereid op de opvolging in het bedrijf.

De opvolger koopt zijn bedrijf, inclusief onroerend goed. Het hele overnameproces wordt gestructureerd door de adviseurs van OOR. Volgens het concept van OOR wordt verkoper gevraagd een aanmerkelijk deel van overnamesom te financieren.  Koper implementeert zijn, in overleg met OOR ontwikkelde, nieuwe strategie. OOR blijft ook na overname betrokken bij het bedrijf en coördineert de implementatie van de strategische stappen. Koper stelt regelmatig, in overleg met OOR, de strategie bij. Koper heeft een goed gevoel over deze deal want:

Hij is niet geheel afhankelijk van financiers welke het bedrijf niet kennen.
Hij weet dat de verkoper hem zal steunen als de algemene economische omstandigheden in negatieve zin veranderen.
Hij is voorbereid om de strategie van het bedrijf bij te stellen.
Met het advies van OOR worden de strategie ook daadwerkelijk geïnitieerd.