Weet jij hoe je als koper de waarde van een bedrijf berekend?

Het is nogal wat als iemand jou vraagt om zijn bedrijf over te nemen. Wie is er nou niet vereerd door zo’n aanbod? Je wordt gezien als iemand waaraan de huidige eigenaar vol vertrouwen het bedrijf,zijn levenswerk, kan overdragen. Vanuit die positie, en zeker als je al werkzaam bent in het bedrijf, ishet lastig om met beide benen op de grond te blijven staan en je af te vragen of jij wel degene ben die het bedrijf met succes kan voortzetten. Het is geen simpele carrièremove, maar één van debelangrijkste stappen uit jouw leven. Het maakt dat jij voor jezelf maar ook voor het bedrijf een strategisch plan moet ontwikkelen. Op grond van die plannen kan jij antwoord geven op de volgende twee vragen

  1. Kan het bedrijf meerwaarde toevoegen aan mijn carrière, mijn leven?
  2. Kan ik meerwaarde toevoegen aan het bedrijf?

Antwoorden op deze vragen is niet simpel en vraagt veel inzicht in jezelf en in het bedrijf. Het gaat erniet alleen om of je met het bedrijf meer kunt gaan verdienen, maar hoe jouw toekomst en dat vanhet bedrijf er uit gaat zien als je besluit op het aanbod in te gaan. Als het antwoord op beide vragen positief isbegint het overnameproces en is het aan jouom een duidelijk standpunt in te nemen overhoe en tegen welke condities je het bedrijfwilt overnemen. In mijn praktijk zie ik datvelen te naïef zijn en zich laten verleiden doorhet voorstel van de verkoper.

Frank werd door zijn werkgever gevraagd omhet bedrijf over te nemen. De werkgeverstelde voor dat Frank zich in vijf jaar, elke keer20% van de aandelen, in zou gaan kopen. Dewerkgever stelde wel als voorwaarde dat hijzolang als Frank nog niet 80% van de aandelenzou hebben verworven, hij het alleenbeslissingsrecht had. Frank ging daarmeeakkoord hoewel dat betekende dat hij dus nogjaren zou moeten wachten voordat hij zijnstrategische ideeën zou kunnen invoeren.

De waarde van het bedrijf werd door de adviseur van de verkoper vastgesteld en in de overeenkomst stond dat Frank pas dividend mochtopnemen als hij alle aandelen in zijn bezit had. De verkoper wilde graag investeren in een nieuwbedrijfsgebouw. Daarvoor werd een forse banklening aangetrokken. Frank had liever gezien dat dewinst werd gereserveerd voor zijn plannen om de productiecapaciteit uit te breiden, maar verkoperstelde dat die plannen pas na de realisatie van het bedrijfsgebouw zou kunnen worden uitgevoerd.Dan kon alles in één keer goed worden opgezet.

Twee jaar nadat Frank was gaan participeren in het bedrijf verongelukte de verkoper. De erfgenamenwilden dat Frank ze zou uitkopen. Het nieuwe bedrijfsgebouw was nog niet klaar. Door de nieuwebanklening voor het gebouw en de teleurstellende resultaten van de afgelopen twee jaar was hetvoor Frank bijna niet mogelijk om vanuit het bedrijf een nieuwe banklening aan te trekken. In privézat hij door de aankoop van de 40% aandelen al behoorlijk knel.

Als Frank mij advies had gevraagd over de toetreding tot dit bedrijf had ik hem geadviseerd om geengenoegen te nemen met het voorstel van verkoper. Immers in vijf jaar kan er heel wat gebeuren.

Ik had geadviseerd om:

  • Het bedrijf direct over te nemen en niet geleidelijk.
  • De overnamesom op basis van zijn plannen met het bedrijf vast te stellen.
  • Uit te onderhandelen dat de verkoper aan Frank een achtergestelde lening zou verstrekken.

Ben jij gevraagd om een bedrijf over te nemen en wil je eens sparren over dit voorstel? Neem dan contact op voor een Overname Scangesprek. https://www.ooregisseur.nl/overnemen/overname-scangesprek